CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.
A. Brešćenskog 4
10000 Zagreb

TEL: 01/616-8565 FAX: 01/616-8578 E-mail: ctz@ctz.hr

ZAŠTITA NA RADU - OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje za rad na siguran način

Prema utvrđenim opasnostima i štetnostima, u procjeni opasnosti, naš tim stručnjaka za vas obavlja osposobljavanja radnika za rad na siguran način. Dugogodišnjim iskustvom u ovom području nudimo kvalitetna predavanja, teorijska i praktična, pisanu literaturu te individualni pristup svakom pojedincu. Ospsobljavanja se izvode u vašim prostorima, prikladnim, ili prilagođenim za učenje, te na samom mjestu rada u okolini i sa sredstvima rada kojima će radnik nadalje rukovati.

Nakon položenog ispita i pozitivno ocjenjene praktične osposobljenosti izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Natrag

 

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca

Poslodavci i njihovi ovlaštenici obvezni su steći znanja o postojećim opasnostima i odgovarajućim propisima i drugim mjerama zaštite na radu kojima se one uklanjaju ili smanjuju. Može se smatrati da se to odnosi na tvrtke koje su u obvezi izraditi procjenu opasnosti, jer ta obveza podrazumijeva postojanje rizika od ozljeda ili obolijevanja na radu. Obveza osposobljavanja utvrđena je čl. 26. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09), a sankcionirana čl.108. istog Zakona.

Programi osposobljavanja i sadržaj ispita koji se provode razlikuju se za neposredne ovlaštenike (poslovođe/poslovotkinje, voditelje/voditeljice smjena i sl.) i za poslodavce i ostale ovlaštenike (direktori/direktorice i šefovi/šefice)

Natrag

 

Osposobljavanje povjerenika radnika

Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje povjerenika radnika zaduženog za zaštitu na radu (čl. 30. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09) da bi mogao ispunjavati svoje zadaće utvrđene čl.70 citiranog Zakona. Ako ne osigura navedeno osposobljavanje, poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna, a odgovorna osoba pravne osobe od 5.000,00 do 15.000,00 kuna (čl. 108. citiranog Zakona).

Natrag

 

Osposobljavanje za siguran rad na računalima

Zbog sve većeg broja zanimanja u kojima se ljudi služe računalima, oštećenja koja pri tome nastaju rastući su problem razvijenog svijeta. Radnici koji rade s računalima izloženi su određenim opasnostima, štetnostima i naporima koji manje ili više utječu na njihovu sigurnost i zdravlje.

Osposobljavanje za siguran rad na računalu provodi se za sve djelatnike čije se radno mjesto svrstava u grupu "radno mjesto s računalom" (korištenje računala ukupno 4 i više sata tijekom radnog dana). Osposobljavanje se provodi prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima (N.N., br. 69/05) kojim se utvrđuju zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom te definiraju pojmovi vezani za računala.

Rad s računalom dovodi do statodinamičkog napora i opterećenja sustava za kretanje. Dinamički napor proizlazi prvenstveno iz repetitivnih pokreta prstiju pri radu na tipkovnici i pokreta ručnog zgloba pri radu s mišem, a mogu rezultirati sindromima prenaprezanja u području šake i ručnog zgloba, prvenstveno dominantne ruke. Statički napor proizlazi iz nefiziološkog položaja tijela, tj. dugotrajnog održavanja istog položaja tijela, što rezultira opterećenjem sustava za kretanje, posebice vratne kralješnice.

Rad s računalima zahtjeva dugotrajno sjedenje, gledanje u ekran i monitore, pisanje preko tipkovnice, držanje miša. Posljedica na zdravlje zbog dugotrajnog nepovoljnog položaja tijela i ponavljanja istovjetnih pokreta ne primjećuje se odmah. Tijelo se nastoji prilagoditi. Određene mišićne i vezivne strukture istežu se ili krate a stalna opterećenja polako troše mogućnosti prilagodbe, pa se nakon duljeg rada javljaju prvi znaci preopterećenosti - umor i bolkoji prate specifična oštećenja pojedinih dijelova tijela, ovisno o vrsti rada, radnoj okolini i ljudskim predispozicijama.

Prilikom osposobljavanja radnici se upoznaju sa propisanim zahtjevima i uputama opremljenosti radnog mjesta, radnog okoliša, programske opreme te im se prikazuju vježbe rasterećenja.

Nakon položenog ispita i pozitivno ocjenjene praktične osposobljenosti izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti za siguran rad na računalu.

Natrag

 

Osposobljavanje za rad na strojevima i uređajima s povećanim opasnostima

Procjenom opasnosti definiraju se radna mjesta s povećanim opasnostima i strojevi i uređaji s povećanim opasnostima. Djelatnici koji rade na takvim mjestima i koji rukuju tim strojevima moraju se dodatno osposobiti prema čl. 34., 35. i 36. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09). Člankom 34. se definiraju poslovi s posebnim uvjetima rada kao poslovi koje mogu obavljati samo radnici koji osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i posebne uvjete glede dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenoga, tjelesnog ili psihičkog stanja te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti.

Takvi programi osposobljavanja provode u dva dijela: teorijski i praktični. Za teorijski dio naš stručni tim ima pripremljene pisane materijale ili, u slučaju novih tehnologija, pisani materijali se izrađuju ili se prevode.

Prije pristupanja osposobljavanju potrebno je radnika uputiti na liječnički pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalistu medicine rada u privatnoj praksi s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje ovih poslova. Lječnički pregled obavlja se prema pravilima medicinske struke u skladu sa Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84). Poslodavac ne smije dozvoliti radniku da obavlja poslove s posebnim uvjetima rada u slučaju kada se na liječničkom pregledu utvrdi nesposobnost za obavljanje tog posla, ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje posla ili ako ga ponovno ne uputi na pregled nakon isteka vremena navedenog u svjedodžbi.

Nakon teorijskog dijela predavanja djelatnici moraju polagati pisani test. Nakon ocjene testa pristupa se praktičnom djelu u kojem se prezentira siguran rad na samom stroju ili uređaju. Nakon toga svaki djelatnik prolazi praktičnu obuku tijekom koje savladava rad na predmetnom stroju. Na kraju ovog dijela, djelatnici pristupaju ispitivanju praktične osposobljenosti.

Nakon položenog ispita i pozitivno ocjenjene praktične osposobljenosti izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Natrag